/SKYRS CZEGO PIEŚNICZKA „MOON RIVER” DOSTAŁA OSKARA?

SKYRS CZEGO PIEŚNICZKA „MOON RIVER” DOSTAŁA OSKARA?

Roz pokozowali taki film w telewizorze: „Śniodani u Tifanniego”. Była tam tako baba, spurno, chocioż fest piekno, a to czynsto jedno s drugim w porze idzie. Jedno fajne, że miała kocura przestrasznie szumnego. Isto go na szpyrkach chowała, a nie yny jak nikierzi na dziedzinie prawióm- mlyka dać, mysz se musi chycić sóm. A potym żodyn pierón sie nie podziwo czy s kocura ni ma jaki nieborok abo je nimocny i że se myszy sóm chycić nie poradzi…

Tyn kocur s filma był szumny, wyfutrowany, rudy, mryngaty, a tamta paniczka, choć spurno, fest go miała rada. Nale roz jakosi tak było, że kajsi chciała jechać, popakowała szmaty i inksze ździorba, a potym napytała se taksówkorza. Użech była fest wylynkano, że tego kocura niecho dóma, nale ni, jednako go nie zustawiła, wziyna do auta i jechała na lotnisko s tym pieknym kocurym w postrzodku. Isto sie chciała wykludzić kajsi do świata. A w aucie też miała jakigosi chłopa, s kierym sie całóm ceste wadziła. Tóż tak sie fórt przeżyrali, bo ón jóm chcioł za babe, nale óna go nie chciała, bo jakosi sie ji nie godził. A skyrs czego, uż nie pamiyntóm, alech sie tej babie jednako kapke dziwiła, bo chłop był szumny, pieknie urośnióny i nie schacharzóny po gymbie.

nie wiym skyrs czego ta baba była na tego chłopa tak fest pogniwano, nale na złość chłopu kozała taksówkorzowi auto zahaltować i wyciepała tego wyfutrowanego kocura na ceste!!! A przeszpatnie na polu było, zołoga sie zbiyrała, padać zaczyno ulisznie, borok kocur kajsi polecioł, isto wloz do jakij dziury, a baba dalij sie kozała na to lotnisko wiyźć. Dość, że tyn chłop, kierego tak przezywała, był szykowny, zahaltowoł taksówkorza, wyloz i piyrszy poszeł kocura hledać. Tóż baba, jako baba, jak se to dziepro porozmyślała, kozała taksówkorzowi jechać na zod i potym głupio hledała i chłopa, i kocura. Tóż tam chłop jako chłop. Szykowny był i fajny po gymbie, nale dyć przeca yny chłop… Nale o tego kocura to mi przestrasznie szło (użech se myślała, że go jaki auto pojeździ i bydzie kajsi leżoł rozmaraszóny). No a potym baba s chłopym obadwa jak gupcy gónili po ceście i po jakisich bramach za tym borokym. Tóż je to rozum piyrsze wyciepać kocura skyrs chłopa, a potym razym s tym chłopym kocura hledać? To trzeja być babóm…

I jak uż se ta baba myślała, że kocura pozbyła, to jednako zaczón kajsi mrauczeć i s jakisi dziury wyloz mokry a zmazany. Tóż jak wyhynół zza winkla s jakisich pudeł, to baba aż beczeć zaczyna!!! I s tego filma je tako szumno pieśniczka: „Moon River”, kierej potym Oskara dali, a grali jóm we filmie w tym mómyncie najważniyjszym dlo fabuły, jak sie kocur naloz. Tyn borok chłop stoł tam wedle tej baby jak mokre ciele, nale jednako óna sie tam za fest na niego nie dziwała szczynśliwo, że kocur ni ma zdechnióny. Potym se jednako tego chłopa wziyna za swe, bo se to isto porozmyślała, że tyn chłop by sie ji do chytanio kocura przidoł jak ji kajsi uciecze abo sie straci.

Fot. Dawid Pieczonka

„Starka Johanka”