/Regulamin Ankiety „Wybory Samorządowe 2018”

Regulamin Ankiety „Wybory Samorządowe 2018”

Poniżej publikujemy Regulamin Ankiety „Wybory Samorządowe 2018”.

   1. Organizator

SCI24.pl Ankieta jest opublikowana na stronie internetowej http://sci24.pl

  1. Cel:

Poznanie opinii czytelników na temat preferencji wyborczych w wyborach samorządowych 2018 r.

  1. Adresaci:

Użytkownicy strony www.sci24.pl z terenu całej Polski.

  1. Ankieta:

Badanie ankietowe składa się z 10 ankiet, z których każda dotyczy preferencji wyborczych wyborców w określonej gminie.  W ankiecie zamieszczone są pytania o to, kto zostanie wybrany wójtem, burmistrzem w danej gminie/mieście. Ankiety będą aktywne do dnia 20 października 2018 r.

  1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w ankiecie oraz zmiany czasu trwania ankiety.  Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie http://sci24.pl

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o ankiecie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

Brzezówka, 26.09.2018 r.