/Kolejna inwestycja Powiatu na finiszu

Kolejna inwestycja Powiatu na finiszu

Powiat Cieszyński zakończył realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608S w Dzięgielowie (od km 4+299,40 do km 4+804,52)”.

Zadanie inwestycyjne obejmowało m. in.:

wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 505 m dostosowując odcinek drogi do docelowego ruchu KR3, nośności 100kN (klasa drogi Z),
 poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m,
 wykonanie odcinka chodnika o łącznej długości 372, o szerokości 1,5m – 2,0m,
 wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa,
 budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
 wykonanie odcinkowo rowów przydrożnych,
 przebudowę przepustu skrzynkowego,
 wykonanie dwóch peronów autobusowych,
 wykonanie wiaty przystankowej w rejonie Szkoły Podstawowej,
 przebudowę zjazdów do posesji,
 budowę miejsc postojowych w pasie drogowym 10 szt.,
 przebudowę skrzyżowania (korekta niwelety i geometrii wlotów) z drogą powiatowa ul. Lipową- ul. Zamkową i drogą gminną – ul. Spacerową,
 przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Rolniczą, ul. Akacjową, ul. Targoniny,
 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz w ramach Docelowej Organizacji Ruchu na dojeździe do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły wybudowanie radaru z tablicą zmiennej treści (aktywną) – 2 szt. oraz przebudowa sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych w rejonie szkoły,
 przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociągi, sieć elektroenergetyczna) oraz przebudowę stacji transformatorowej.

Wartość zadania wyniosła ok. 2,39 mln zł, z czego 1,09 mln zł stanowią środki pozyskane z budżetu państwa ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, 260 tys. zł stanowi pomoc finansowa Gminy Goleszów, pozostała kwota w wysokości 1,04 mln zł sfinansowana została z budżetu Powiatu.

Wykonawcą robót była firma FB Serwis S.A z Warszawy, Nadzór Inwestorski sprawowała firma R.H.KONtrakt mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa.

Fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Katarzyna Raszka – Sodzawiczny